Bài học từ những câu nói

Cuộc sống

19 - 04 - 2022

Phải biết nghe những lời khó nghe!

Những lời nói Chân Thật thì không Hoa Mỹ
Những lời nói Hoa Mỹ thì không Chân Thật
Đối xử Chân Thành mới là cơ bản

Đánh giá page
vi